ข่าวแม่สอด : ฝ่ายปกครอง-เทศบาลนครแม่สอด ลงพื้นที่ตรวจสอบบ่อขยะ จัดระบบ ให้เกิดความสะอาด

ฝ่ายปกครอง-เทศบาลนครแม่สอด ลงพื้นที่ตรวจสอบบ่อขยะ จัดระบบ ให้เกิดความสะอาด

     วันนี้ (17 มิ.ย.62) นายชัยพฤกติ์ เชียรธานารักษ์ นายอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สั่งการให้ นายธวัช ธรรมแงะ กำนันตำบลแม่ปะ พร้อมผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้านในตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)แม่ปะ และเทศบาลนครแม่สอด ร่วมกันเดินทางลงพื้นที่ ตรวจสอบ บ่อขยะ เครื่องจักรระบบ ได้เกิดความสะอาดถูกสุขลักษณะอนามัย จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ยื่นข้อเสนอ ที่จะให้บ่อขยะ มีแผนงานจะสร้างโรงงานไฟฟ้า โดยมีข้อเสนอหลักๆ 4 ข้อ ประกอบด้วย 1.ในระหว่างที่โรงไฟฟ้ายังไม่เปิดดำเนินการ ขอให้มีการหยุดรับขยะ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 12 แห่ง ที่ทำบันทึกข้อตกลงร่วมในการนำขยะ มาทิ้งลงบ่อขยะเนื่องจากขณะนี้เกิดปัญหาขยะล้นบ่อ 2 .ขอให้ย้ายสถานที่ล้างรถขยะให้ห่างจากลำห้วยแม่สอด ท่อน้ำที่ชะล้างได้ไหลลงสู่ลำห้วย 3. ขอให้แก้ไขความสะอาดบริเวณลำห้วยแม่สอด ที่มีสาเหตุมาจากโรงคัดแยกขยะ ที่หมักหมมมานานและ 4 ขอให้ปรับปรุงโรงคัดแยกขยะให้สะอาดและใช้การได้ การดำเนินการทั้งหมด ตามข้อเสนอที่กล่าวมา เป็นอำนาจของ ฝ่ายปกครองในพื้นที่กำนันผู้ใหญ่บ้านและ ฝ่ายบริหารองค์ การบริหารส่วนตำบลแม่ปะในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ. ศ. 2535 ถึงต้องร่วมกัน รายการดูแลแก้ไขปัญหา รายการพัฒนา หากจำเป็นต้องมีการพัฒนา รายการที่จะสร้างโรงงานไฟฟ้า จากบ่อขยะ


     รายการข่าวแจ้งว่ามีการลงพื้นที่ตรวจสอบครั้งนี้นายถิรยุทธ ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด และนายไสว มีเงิน สมาชิกสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอดเป็นตัวแทนของเทศบาลนครแม่สอด เดินทางเข้าร่วมประชุมนอกจากนี้นายปรีชา สอนแวว หรือผู้ใหญ่หมี “หมี ลีลาวดี” ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 บ้านหนองบัว ตำบลแม่ปะ ซึ่งเข้ามารับตำแหน่งใหม่เดินทางเข้าร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้กับชาวบ้านและท้องถิ่น ด้วย เช่นกัน

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก สยามรัฐ