ข่าวแม่สอด : พบอีก! กับนักเรียนคนเก่งใน อ.แม่สอด จาก ร.ร.สรรพวิทยาคม

พบอีก! กับนักเรียนคนเก่งใน อ.แม่สอด จาก ร.ร.สรรพวิทยาคม

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O-NET)

O-NET คณิตศาสตร์ได้ 100 คะแนนเต็ม ได้แก่

1. น.ส.ณัฐนันท์  ชิวสรนันท์

2. นายปดิภาส  อุดทาสา

3. น.ส.ชิษณุพร  เปรมศรี

O-NET คะแนนสูงสุดระดับเขตพื้นที่ (สพม.38) ได้แก่

1. นายภูริพัทธิ์  รัตนอักษรศิลป์

2. นายทัศนวัฒน์  ฉัตรพาน

ทางเว็บ maesod.info ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและอำเภอแม่สอดของเรานะคะ