ข่าวตาก/แม่สอด : พ่อเมืองตาก-นายกนครแม่สอด ประชุมโครงการค่ายเยาวชน 2019 Dehong-Tak Summer

พ่อเมืองตาก-นายกนครแม่สอด ประชุมโครงการค่ายเยาวชน 2019 Dehong-Tak Summer

พ่อเมืองตาก นายกนครแม่สอด ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชน 2019 Dehong-Tak Summer Cultural Camp( ตาก-เต๋อหง Sister City)

       เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก-ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จ.ตาก เดินทางมาเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชน 2019 Dehong-Tak Summer Cultural Camp ที่ ห้องประชุมเพชรภูมิปัญญา ชั้น 1 อาคารส่งเสริมอาชีพชุมชน เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอด-สมาขิกสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอด- วิทยากร คณะครู เยาวชน และผู้มีเกียรติ เข้าร่วมประชุมกว่า 50 คน

     ด้วยจังหวัดตากได้เล็งเห็นถึงศักยภาพในการพัฒนา ด้านการศึกษาของเทศบาลนครแม่สอดซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สำคัญของจังหวัดตาก และมีโรงเรียนในระดับประถมและมัธยมศึกษาภายใต้การกำกับดูแลหลายแห่ง ที่มีความพร้อมในการพัฒนาให้เกิดการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนด้านการศึกษากับเขตปกครองตนเองเต๋อหง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จังหวัดตากจึงได้มอบหมายให้เทศบาล นครแม่สอด เป็นองค์กรที่ร่วมสนับสนุนการภารกิจในการส่งเสริมความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ตาก-เต๋อหง Sister City ระหว่างจังหวัดตาก และเขตปกครองตนเองเต๋อหง ที่ได้สถาปนาความสัมพันธ์ Sister City ร่วมกันมายาวนาน โดยการคัดเลือกเยาวชนและบุคลากร ในสังกัดเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชน 2019 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 16 พฤษภาคม 2562 ณ เขตปกครองตนเองเต๋อหง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อม ในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

ในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุม ทั้งสิ้น 20 คน ได้แก่
– ครูและนักเรียนโรงเรียนราษฎร์วิทยา จำนวน 6 คน
– ครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จำนวน 6 คน
– นักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคม จำนวน 2 คน
– นักเรียนโรงเรียนผดุงปัญญา จำนวน 2 คน
– นักเรียนโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 จำนวน 2 คน
– นักเรียนโรงเรียนสามเงาวิทยาคม จำนวน 1 คน
– นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จำนวน 1 คน

      รายงานข่าวแจ้งว่าในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชน 2019 และผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นานกเทศมนตรีนครแม่สอด ยังได้ให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชน 2019 Dehong-Tak Summer Cultural Camp อีกด้วย

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS