ข่าวตาก : พ่อเมืองตาก ประชุมคณะกรรมการและทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

พ่อเมืองตาก ประชุมคณะกรรมการและทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

พ่อเมืองตาก ประชุมคณะกรรมการและทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน”

        เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” จังหวัดตาก ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” เพื่อให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการขับเคลื่อนที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

        จากรายงานผลข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนที่ได้จากการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนระดับตำบล จำนวนทั้งสิ้น 7,517 ปัญหา แยกได้ดังนี้

1.ปัญหาความต้องการที่สามารถดำเนินการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาความต้องการในระดับพื้นที่ โดยใช้งบประมาณที่มีอยู่ในพื้นที่เพื่อดำเนินการ เช่น งบประมาณของส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 5,919 ปัญหา

2.ปัญหาความต้องการที่ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาความต้องการได้ในระดับพื้นที่หรือต้องขอสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัด/กลุ่มจังหวัดหรือส่วนกลาง เพื่อดำเนินการโดยให้รวบรวมปัญหาส่งให้จังหวัดพิจารณาจำนวน 1,589 ปัญหา โดยเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ทางคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน” จังหวัดตาก ได้มีการประชุมเพื่อประมวลวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของประชาชนที่ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาความต้องการได้ในระดับพื้นที่ ซึ่งได้ส่งปัญหาความต้องการให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบในการพิจารณาเสนอขอรับงบประมาณจากส่วนกลางต่อไป

      นอกจากนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา งบประมาณของส่วนราชการในการดำเนินงานโครงการนิยมยั่งยืนพื้นที่จังหวัดตาก หมู่บ้านละ 200,000 บาท ซึ่งจังหวัดตากได้รับการอนุมัติงบประมาณโครงการจากสำนักงบประมาณ จำนวน 9 อำเภอ 63 ตำบล 562 หมู่บ้าน 36 ชุมชน 641 โครงการงบประมาณทั้งสิ้น 119,457,600 บาท ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 627 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 11 โครงการ และยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนขยายระยะเวลาการดำเนินการ

       และที่ประชุมยังมีโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน โดยที่ทำการปกครองจังหวัดตากได้จัดสรรงบประมาณให้อำเภอละ 700,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตามกรอบแนวทางการขับเคลื่อนที่กำหนดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS