ประชาสัมพันธ์  :  มูลนิธิสร้างรอยยิ้มร่วมกับโรงพยาบาลแม่สอด ผ่าตัดปากแหว่ง ฯ
ให้บริการผ่าตัดผู้พิการปากแหว่งเพดานโหว่ฟรี วันที่ 4 – 9 พฤศจิกายน 2561

         ด้วยมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม (Operation  Smile) ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้พิการปากแหว่ง เพดานโหว่  และความพิการบนใบหน้าของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ร่วมกับโรงพยาบาลแม่สอด ได้จัดทำโครงการช่วยเหลือให้บริการรักษาผ่าตัดผู้ที่มีความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ความพิการบนใบหน้า และความพิการอื่นๆ  เช่น นิ้วติดนิ้วเกิน แผลเป็นจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ให้แก่ประชนทั่วไปทั้งคนไทยและคนต่างชาติ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดตาก และจังหวัดใกล้เคียง ฟรี  ระหว่างวันที่ 4 – 9 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงพยาบาลแม่สอด

มูลนิธิสร้างรอยยิ้มร่วมกับโรงพยาบาลแม่สอด ผ่าตัดปากแหว่ง ฯ

         จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีความพิการปากแหว่งเพดานโหว่ หรือความพิการอื่นๆ บนใบหน้า  นิ้วติด นิ้วเกิน แผลเป็นจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก เข้ารับการรักษาผ่าตัดได้ฟรี โดยขอให้แจ้งรายชื่อได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลแม่สอด หรือที่โรงพยาบาล/สถานีอนามัยที่อยู่ใกล้บ้านภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ผู้พิการที่เข้าร่วมโครงการผ่าตัดรักษาในครั้งนี้ ขอให้เดินทางไปเข้ารับการตรวจคัดกรองและเตรียมการผ่าตัดในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-15.00 น.  ณ โรงพยาบาลแม่สอด และผู้ที่เข้ารับการตรวจคัดกรองจะได้รับค่าพาหนะเดินทางไป-กลับ  คนละ 200-400 บาท ตามระยะทางการเดินทาง จากมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม

         ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มการพยาบาล หรือที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลแม่สอด หมายเลขโทรศัพท์ 055-531224, 055-531229 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

กลุ่มการพยาบาล
โรงพยาบาลแม่สอด
12 มิถุนายน 2561