ประชาสัมพันธ์  :  รพ.แม่สอดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)

         ด้วยโรงพยาบาลแม่สอด มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) สังกัดโรงพยาบาลแม่สอด โดยมีรายละเอียดดังนี้

         1. ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ล่าม) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 6,560 บาท/เดือน ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลแม่สอด
         คุณสมบัติ มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)  หรือตอนปลายสามัญ (ม.6) หรือเทียบเท่า มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาพม่า ภาษากะเหรี่ยง  มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

         2. ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 6,560 บาท/เดือน ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลแม่สอด
         คุณสมบัติ เพศชายหรือหญิง มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

         3. ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 6,560 บาท/เดือน ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลแม่สอด
         คุณสมบัติ เพศชาย มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลายสามัญ (ม.6) มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

         4. ตำแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 6,560 บาท/เดือน ปฏิบัติงานที่งานสนามและสวน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่สอด
         คุณสมบัติ เพศชาย มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

         ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น.) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร

         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้นล่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด

         ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โทร. 055-543027 หรือ 055-531952 ต่อ 704 หรือสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้นล่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด หรือทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแม่สอด www.maesot-hospital.com ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลแม่สอด