รพ.แม่สอด ขอเชิญผู้มีภาวะหูน้ำหนวกเรื้อรังและเยื่อแก้วหูทะลุ เข้าร่วมโครงการผ่าตัดคืนเสียงสู่โสต

         หูนํ้าหนวกเปนโรคที่พบมากเปนอันดับหนึ่งของโรคหู เกิดจากการอักเสบของเยี่อบุหูชั้นกลางที่มีการติดเชื้อ ทําใหความสามารถในการไดยินเสียงลดลง การติดเชื้อยังอาจลุกลามเกิดภาวะแทรกซอนทางสมองหรือประสาทใบหนาพิการ ทําใหหนาบิดเบี้ยวได หนองที่ไหลมักมีกลิ่นเหม็นมาก เปนที่รังเกียจของสังคม จะเห็นไดวาหูนํ้าหนวกมีผลกระทบรายแรงตอสุขภาพทั้งทางรางกายและจิตใจ ซึ่งเปนที่นาเสียดายยิ่ง เพราะโรคหูนํ้าหนวกเปนโรคที่หายขาดไดทั้งดวยยาและการผาตัด ปญหาจึงอยูที่ผูปวยไมไดรับการรักษาใหทันทวงที อาจเปนเพราะขาดแพทยผูชํานาญเฉพาะทางในพื้นที่หรือความยากจนของผูปวย ทําใหตองทนและทิ้งไวจนเกิดโรคแทรกซอน ยากตอการรักษาใหความสามารถในการไดยินเสียงกลับคืนสูปกติ

         โรงพยาบาลแม่สอด ร่วมกับราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ตระหนักถึงปญหาดังกลาว จึงไดจัดโครงการคืนเสียงสู่โสต แกผูที่มีปญหาโรคในระบบหู และผู้ป่วยที่มีภาวะหูน้ำหนวกเรื้อรังและเยื่อแก้วหูทะลุ ทั้งชนิดอันตรายและชนิดที่ไม่อันตราย รวมถึงผู้ป่วยที่มีภาวการณ์ได้ยินลดลงจากโรคหินปูน  เกาะกระดูกหู ในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอดและอำเภอใกล้เคียง โดยความรวมมือของแพทย์อาสาจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน และโรงพยาบาลศรีสังวาลย์แม่ฮ่องสอน ออกหน่วยเคลื่อนที่ ณ ห้องตรวจหู คอ จมูก อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลแม่สอด ในวันที่ 9 มกราคม 2560 ตั้งแตเวลา 10.00 – 15.00 น. จึงขอเชิญชวนผู้มารับบริการ ประชาชนทั่วไปที่มีปญหาเกี่ยวกับโรคทางหู เข้ารับการตรวจคัดกรองเพื่อตรวจรักษาและทำการผ่าตัดได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลแม่สอด
20 ธันวาคม 2559