1602

รพ.แม่สอด จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข

         เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น. ที่บริเวณศูนย์อาหาร โรงพยาบาลแม่สอด นายแพทย์ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอดทุกคนได้ตระหนัก ถึงความสำคัญของการดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลให้สะอาด อันเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาโรงพยาบาล  และการให้บริการที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังมีการยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัย และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ปลูกต้นไม้ ก่อนเริ่มกิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่บริเวณรอบๆ โรงพยาบาล

         แพทย์หญิงอภิญญา กาปวน นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) ประธานคณะกรรมการ 5ส. กล่าวว่า กิจกรรม 5 ส. เป็นรากฐานของการพัฒนาคุณภาพงานทุกๆ ด้าน นโยบาย 5ส. ทำให้บุคลากร  มีความเข้าใจตรงกัน และเห็นความสำคัญของการปรับปรุงคุณภาพงาน โดยนำกิจกรรม 5ส. มาใช้ในการปฏิบัติอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ โดยผู้อำนวยการและหัวหน้างานให้การสนับสนุน ส่งเสริม ติดตามและกำกับดูแล แก้ไขปัญหา นำผลการประเมินมาดำเนินกิจกรรม 5ส. ให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานที่ดียิ่งขึ้น คณะกรรมการดำเนินงาน 5ส. จึงได้จัดกิจกรรม Big cleaning day เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการ ทำให้หน่วยงานของโรงพยาบาลแม่สอดมีความสะอาดเป็นระเบียบ เป็นสถานที่น่าอยู่ น่าทำงาน มีความปลอดภัยต่อการทำงานของบุคลากร และผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ

1603

         นายแพทย์ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ กล่าวต่อไปว่า กิจกรรม Big cleaning day ในครั้งนี้ เป็นการรวมพลังแห่งความสามัคคี แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกๆ ด้าน ด้วยพระเมตตา พระวิริยะอุตสาหะ นำความสุขสู่ประชาชน

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลแม่สอด
16 ธันวาคม 2559