ประชาสัมพันธ์ : รพ.แม่สอด จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

          เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมเพชรชมพู ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด นพ.ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ให้สามารถบริการได้ตามมาตรฐาน

          นายแพทย์สมยศ กรินทราทันต์ รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ กล่าวว่า การตรวจสมรรถภาพปอด (Spirometry) มีความสำคัญในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ช่วยในการวินิจฉัย และประเมินผลการรักษา ซึ่งการรักษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ป่วยและผู้ดูแลในเรื่องพยาธิสภาพของโรค การฝึกการหายใจ การใช้ยาที่ถูกวิธี อาหารเฉพาะโรค การลดปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้โรคกำเริบ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วย  นายแพทย์ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด กล่าวว่า มีความยินดีที่บุคลากรผู้ดูแลโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง มีโอกาสได้รับความรู้ และเพิ่มพูนการพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับโรค ทั้งการใช้ยาพ่นที่ถูกวิธี อาหารเฉพาะโรค การทำกายภาพบำบัด   การออกกำลังเพิ่มสมรรถภาพของปอด และความรู้อื่นๆ ซึ่งคาดหวังว่าความรู้ที่ได้รับการจัดอบรมทั้งภาคบรรยาย และการ Workshop ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยและผู้ดูแล สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

 

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลแม่สอด
27 ธันวาคม 2560