ข่าวประชาสัมพันธ์  :  รพ.แม่สอด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงพยาบาลแม่สอดสวยด้วยการจัดการขยะที่เป็นระบบ

         เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมเพชรชมพู ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด นายแพทย์สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โรงพยาบาลแม่สอดสวยด้วยการจัดการขยะที่เป็นระบบ” โดยคณะกรรมการ 5ส. โรงพยาบาลแม่สอด บรรยายโดยคุณมนูญ พูลทรัพย์ และคณะฯ จากโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เพื่อพัฒนาศักยภาพความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในเรื่องการคัดแยกขยะ และนำความรู้ไปปฏิบัติได้จริง กลุ่มเป้าหมายคือผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน/หอผู้ป่วย บุคลากรโรงพยาบาลแม่สอดและโรงพยาบาลในเครือข่าย จำนวน 250 คน โดยแบ่งการอบรมเป็น 4 รุ่น 2 วัน คือภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 12.00 – 16.30 น. ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2559

          แพทย์หญิงอภิญญา กาปวน ประธานคณะกรรมการ 5ส. โรงพยาบาลแม่สอด กล่าวว่า การจัดการขยะ เป็นปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญและกำหนดเป็นหนึ่งในนโยบายที่ต้องบริหารจัดการร่วมกันอย่างบูรณาการจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะปัญหาขยะติดเชื้อโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขถือเป็นผู้เกี่ยวข้องโดยตรงและเป็นจุดกำเนิดขยะที่สำคัญ อัตราการเกิดขยะติดเชื้อมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากงานบริการที่มีมากขึ้น หัวใจสำคัญของการแก้ปัญหาขยะคือการคัดแยกประเภทขยะอย่างเป็นระบบ ทั้งขยะมูลฝอย ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย ถือหลักการกำจัดขยะจากแหล่งกำเนิดต้นทาง ลดปริมาณขยะ และนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่หรือเรียกว่าขยะรีไซเคิล เป็นการเพิ่มรายได้อีกด้วย

         นายแพทย์สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด กล่าวว่า ปัญหาขยะไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเทคโนโลยี แต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากเราทุกคน ดังนั้นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้การคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบ คือ การลดขยะที่ตัวเราเอง เริ่มดำเนินการตั้งแต่การตั้งคำถามเพื่อให้ทุกคนได้ร่วมคิดตามเกี่ยวกับขยะ ว่าขยะเกิดจากอะไร ใครมีหน้าที่กำจัดขยะ และวิธีกำจัดขยะที่ถูกต้องนั้นทำอย่างไร มีบางแห่งนำเอาโครงการปลอดขยะ (Zero Waste) มาใช้และสามารถจัดการขยะได้เกือบทั้งหมด รวมถึงนำขยะกลับมาใช้ใหม่ในหลายรูปแบบ มีการจัดตั้งศูนย์คัดแยกขยะรีไซเคิล การผลิตน้ำหมักจากขยะอินทรีย์ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษผักและเศษอาหาร ซึ่งได้จากตลาดสดที่อยู่ใกล้ชุมชน เป็นการนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ใหม่เพื่อทำให้ชุมชนได้รับประโยชน์สูงสุด แต่การที่จะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นผู้ปฏิบัติต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดการขยะอย่างถูกวิธีและเป็นระบบ เพื่อไม่เกิดอันตรายทั้งต่อผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล ผู้มารับบริการ เจ้าหน้าที่ภายนอกที่ทำการขนย้ายและทำลายขยะ ตลอดจนลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของประชาชนทั่วไป

 

งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลแม่สอด