รพ.แม่สอด จัดโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน

แบบครบวงจรเครือข่ายโรงพยาบาลแม่สอด

          เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเพทาย ชั้นล่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด นายแพทย์สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน แบบครบวงจรเครือข่ายโรงพยาบาลแม่สอด เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติ เกิดความรู้และทัศนคติ ที่ถูกต้อง เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง และเพื่อให้เกิดระบบเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยที่บ้านโดยเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วม จากรายงานประจำปีของหน่วยงานเวชระเบียนพบว่ามีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง(CVA) เป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มที่จะเกิดภาวะทุพพลภาพและความพิการถาวรที่เพิ่มมากขึ้น โดยมีผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอด เข้าร่วม 30 คน

        นายแพทย์สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด กล่าวว่า โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มประชาชนไทย และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของประเทศไทย อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากพฤติกรรมการปฏิบัติตัวที่ไมเหมาะสม เช่น การรับประทานอาหารที่เป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดโรคเกี่ยวกับหลอดเลือด    รวมไปถึง การไม่เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายส่งผลทำให้เกิด ภาวะอ้วน น้ำหนักตัวเกิน และอีกปัจจัยสำคัญที่เป็นสาเหตุส่งเสริมคือ ภาวะความเครียดซึ่งอาจเกิดจากวิธีการดำเนินชีวิตที่เคร่งเครียด ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ  และสังคมในปัจจุบัน   จึงส่งผลให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง, ภาวะไขมันในเลือดสูง, โรคเบาหวาน และภาวะของกลุ่มโรคทางเมตาบอลิกส์ ที่ส่งผลต่อความเสื่อมของร่างกายโดยเฉพาะหลอดเลือดแล้วก่อให้เกิดการสูญเสียหลายอย่าง จะเห็นได้ว่าโรคหลอดเลือดสมองมีแนวโน้มสูงขึ้นและก่อให้เกิดความสูญเสียตามมา ซึ่งทางโรงพยาบาลแม่สอด ได้ให้ความสำคัญกับเครือข่ายที่เข้ามา มีส่วนร่วมในการดูแล เพื่อให้ผู้ป่วย เกิดความรู้และทัศนคติ ที่ถูกต้อง เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง ตลอดจนพัฒนาแนวคิดการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการจากโรคหลอดเลือดสมองโดยครอบครัวและผู้ดูแลที่ใกล้ชิด เพื่อพัฒนาและขยายผลในการดูแลผู้พิการกลุ่มนี้ในระยะต่อไป

 

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 โรงพยาบาลแม่สอด