ประชาสัมพันธ์  :  รพ.แม่สอด รับการประเมินคัดเลือกสุดยอดส้วมแห่งปี 2560 ระดับจังหวัดตาก

         เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่โรงพยาบาลแม่สอด   พญ.อภิญญา กาปวน รองผู้อำนวยการด้านโครงสร้างสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย โรงพยาบาลแม่สอด พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอด ได้ให้การต้อนรับ คณะกรรมการคัดเลือกสุดยอดส้วมแห่งปี 2560 ระดับจังหวัดตาก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
พญ.อภิญญา กาปวน รองผู้อำนวยการด้านโครงสร้างสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย กล่าวว่า ตามที่จังหวัดตากได้มีนโยบายพัฒนาส้วมสาธารณะให้สะอาด เพียงพอ  และปลอดภัย รวมถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงาน โดยได้มีกิจกรรมการประกวดสุดยอดส้วมแห่งปีระดับจังหวัดขึ้น เพื่อค้นหาสุดยอดส้วมแห่งปี 2560 ระดับจังหวัด งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก จึงได้ลงพื้นที่ออกคัดเลือกสุดยอดส้วมแห่งปี 2560 เพื่อค้นหาตัวแทนจังหวัดตากเข้าคัดเลือกระดับเขต  และระดับประเทศต่อไป ซึ่งโรงพยาบาลแม่สอดเป็นสถานบริการสาธารณสุขเคยได้รับคัดเลือกให้เป็นสุดยอดส้วมแห่งปี 2559 อีกด้วย

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลแม่สอด
21 กรกฎาคม 2560