ประชาสัมพันธ์  :  รพ.แม่สอด รับคณะ รพ.เมียวดี ประชุมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน

         เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมรัตมณี ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด โรงพยาบาลเมียวดี ประเทศเมียนมาร์ ได้เดินทางมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน โดยมี นายแพทย์สมยศ กรินทราทันต์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลแม่สอด คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ การพบปะพูดคุยกันในครั้งนี้ เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงาน ประสานความร่วมมือในอนาคต สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน สร้างความเข้มแข็งด้านความร่วมมืองานสาธารณสุข เช่น การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การรับส่งต่อผู้ป่วย การพัฒนาบุคลากร และ ภัยพิบัติอื่นๆ ที่เป็นเหตุฉุกเฉินและคุกคามสุขภาพของมนุษย์

         นายแพทย์สมยศ กรินทราทันต์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า อำเภอแม่สอด มีพื้นที่ที่อยู่ติดชายแดน เป็นที่ตั้งจุดผ่านแดนถาวรด่านพรมแดนแม่สอด เชื่อมโยงเมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมาร์ ดังนั้น โรงพยาบาลแม่สอดจึงเป็นโรงพยาบาลชายแดนที่ให้บริการสาธารณสุขครบทุกด้าน ครอบคลุมประชากร 5 อำเภอฟากตะวันตกของจังหวัดตาก และเนื่องจากเป็นอำเภอชายแดนจึงต้องให้บริการสาธารณสุขแก่ชาวต่างชาติที่เข้ามาในพื้นที่ ทั้งโดยถูกต้องตามกฎหมายและผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

นอกจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนดังกล่าวแล้ว ยังได้มีการเยี่ยมชมภายในหน่วยงานของโรงพยาบาลแม่สอด เพื่อสามารถมองเห็นภาพรวมของการดำเนินงานสาธารณสุข ดูแลสุขภาพประชาชน เป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานที่มีเป้าหมายหนึ่งเดียวคือ ประชาชนมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

 

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลแม่สอด
21 กรกฎาคม 2560