ข่าวแม่สอด : รพ.แม่สอด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

รพ.แม่สอด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

เรื่อง  รพ.แม่สอด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

                ด้วยโรงพยาบาลแม่สอด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) สังกัด รพ.แม่สอด รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ทั่วไป) จำนวนหลายอัตรา อัตราค่าตอบแทน 310 บาท/วัน ปฏิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล
                คุณสมบัติ เพศชาย หรือเพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 310 บาท/วัน ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
                คุณสมบัติ มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพาณิชยการ บัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวส.) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 380 บาท/วัน ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานการเงิน
                คุณสมบัติ มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ (ปวส.) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 380 บาท/วัน ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานพัสดุ
                คุณสมบัติ มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไป โยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา รพ.แม่สอด ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และจะสิ้นสุด
การรับสมัครจนกว่าจะสรรหาผู้เหมาะสมได้ หรือจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2562 ในวันและเวลาราชการ
(ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น.) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินทันทีหลังจากวันที่ยื่นเอกสาร/หลักฐานการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์

                ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โทร. 055-543027
หรือ 055-531224, 055-531229, 055-531990 ต่อ 1814 หรือสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้นล่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา รพ.แม่สอด หรือทางเว็บไซต์ของ รพ.แม่สอด www.maesot.moph.go.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลแม่สอด