ประชาสัมพันธ์ : รพ.แม่สอด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

รพ.แม่สอด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ด้วยโรงพยาบาลแม่สอด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) สังกัด รพ.แม่สอด รายละเอียดดังนี้

1.ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ทั่วไป) จำนวนหลายอัตรา อัตราค่าตอบแทน 310 บาท/วัน ปฏิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล         คุณสมบัติ เพศชาย หรือเพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

2.ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 310 บาท/วัน ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม         คุณสมบัติ มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพาณิชยการ บัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

3.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวส.) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 380 บาท/วัน ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานการเงิน
คุณสมบัติ มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

4.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ (ปวส.) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 380 บาท/วัน ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานพัสดุ
คุณสมบัติ
มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไป โยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

5.ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 380 บาท/วัน ปฏิบัติงานที่งานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์
คุณสมบัติ มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

6.ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 310 บาท/วัน ปฏิบัติงานที่งานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์
คุณสมบัติ มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6)

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา รพ.แม่สอด ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และจะสิ้นสุด
การรับสมัครจนกว่าจะสรรหาผู้เหมาะสมได้ หรือจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2562 ในวันและเวลาราชการ
(ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น.) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินทันทีหลังจากวันที่ยื่นเอกสาร/หลักฐานการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์

          ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โทร. 055-543027 หรือ 055-531224, 055-531229, 055-531990 ต่อ 1814 หรือสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้นล่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา รพ.แม่สอด หรือทางเว็บไซต์ของ รพ.แม่สอด www.maesot.moph.go.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

          จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลแม่สอด