เรื่อง รพ.แม่สอด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

         ด้วยโรงพยาบาลแม่สอด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป สังกัดโรงพยาบาลแม่สอด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป รพ.แม่สอด

         คุณสมบัติ มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้
ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาประชาสัมพันธ์ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาภาษาวรรณคดี ทางภาษาต่างประเทศ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง และทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวข้างต้น

2. ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท/เดือน ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา รพ.แม่สอด

         คุณสมบัติ มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาหนึ่งวิชาใดทางช่างอุปกรณ์การแพทย์ทางฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขดังกล่าวข้างต้น

3. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานบัญชี
รพ.แม่สอด

         คุณสมบัติ มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

4. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราค่าตอบแทน 19,500 บาท/เดือน ปฏิบัติงานที่ฝ่ายแผนงาน
และสารสนเทศ รพ.แม่สอด

         คุณสมบัติ มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

5. ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท/เดือน ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานทันตกรรม
รพ.แม่สอด

         คุณสมบัติ มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ

6. ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด อัตราค่าตอบแทน 19,500 บาท/เดือน ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู รพ.แม่สอด

         คุณสมบัติ มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชากายภาพบำบัดทางกิจกรรมบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น.) โดยชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัคร วุฒิปริญญาตรี จำนวน 200 บาท วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 100 บาท

         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ในวันที่ 13 มิ.ย. 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้นล่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด และทาง www.maesot-hospital.com

         ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โทร.055-543027
หรือ 055-531952 ต่อ 704 หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้นล่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด หรือทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแม่สอด www.maesot-hospital.com ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลแม่สอด