เรื่อง รพ.แม่สอด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รพ.แม่สอด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยโรงพยาบาลแม่สอด มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโรงพยาบาลแม่สอด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร จำนวน หลายอัตรา อัตราค่าตอบแทน 305 บาท/วัน
คุณสมบัติ เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4   อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น.) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภายในวันที่ยื่นหลักฐานในการสมัครถูกต้อง ครบถ้วน

2. ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)
2.1 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 9,040 บาท/เดือน ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานศูนย์สารสนเทศ โรงพยาบาลแม่สอด
คุณสมบัติ สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น  ที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
2.2 ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ล่าม) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 6,560 บาท/เดือน ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลแม่สอด
คุณสมบัติ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลายสามัญ (ม.6) หรือเทียบเท่า มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาพม่า ภาษากะเหรี่ยง มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30–12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร
– ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 พ.ย. 60
– ตำแหน่งพนักงานบริการ (ล่าม) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
– ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 27 พ.ย. 60
– ตำแหน่งพนักงานบริการ (ล่าม) ในวันที่ 6 ธ.ค. 60

ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้นล่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด

         ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โทร. 055-543027 หรือ 055-531952 ต่อ 704 หรือสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้นล่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด หรือทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแม่สอด www.maesot-hospital.com ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลแม่สอด