ประชาสัมพันธ์  :  รพ.แม่สอด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ด้วยโรงพยาบาลแม่สอด มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) สังกัด รพ.แม่สอด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 310 บาท/วัน ปฏิบัติงานที่
กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.แม่สอด
         คุณสมบัติ เพศชาย หรือ เพศหญิง มีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 18 – 45 ปีบริบูรณ์ ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

2. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 310 บาท/วัน ปฏิบัติงานที่
งานแพทย์แผนไทย รพ.แม่สอด
         คุณสมบัติ เพศหญิง มีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 18 – 45 ปีบริบูรณ์ ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

         ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา รพ.แม่สอด ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 มิ.ย. 61  ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร

         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ในวันที่ 25 มิ.ย. 61 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้นล่าง
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา รพ.แม่สอด

         ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โทร. 055-543027 หรือ 055-531952 ต่อ 704 หรือสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้นล่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา รพ.แม่สอด หรือทางเว็บไซต์ของ รพ.แม่สอด www.maesot-hospital.com ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลแม่สอด