ประชาสัมพันธ์  :  รพ.แม่สอด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)

         ด้วยโรงพยาบาลแม่สอด มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) สังกัดโรงพยาบาลแม่สอด โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินปละบัญชี (ปวส.) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 8,150 บาท/เดือน ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานบัญชี โรงพยาบาลแม่สอด  คุณสมบัติ มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

2. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 6,560 บาท/เดือน ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลแม่สอด  คุณสมบัติ มีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 18-25 ปี ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6)

3. ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 6,560 บาท/เดือน ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานโภชนศาสตร์  คุณสมบัติ มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ เพศหญิง มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผลตรวจสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติ (ผู้สมัครเสียค่าใช้จ่ายเอง)

         ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 7 มีนาคม 2560   ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น.) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

         ในการรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้นล่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด  ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 055-543027, 055-542337 ต่อ 704 หรือสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้นล่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด หรือทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแม่สอด www.maesot-hospital.com ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลแม่สอด