ประชาสัมพันธ์  :  รพ.แม่สอด แจ้งย้ายสถานที่ของหน่วยบริการ

          ด้วยในขณะนี้โรงพยาบาลแม่สอด  กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง  ปรับปรุงอาคารสถานที่  และย้ายหน่อวยงาน  เพื่อให้สะดวกต่อการมารับบริการหรือติดต่อประสานงาน  จึงขอแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงสถานที่  ดังนี้

ขอขอบคุณข้อมูล  :  ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลแม่สอด