ด้วยโรงพยาบาลแม่สอด มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
สังกัดโรงพยาบาลแม่สอด โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ล่าม) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 310 บาท/วัน ปฏิบัติงานที่กลุ่มงาน
เวชกรรมสังคม โรงพยาบาลแม่สอด
         คุณสมบัติ เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
หรือตอนปลายสายสามัญ (ม.6) หรือเทียบเท่า ความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาพม่า ภาษากะเหรี่ยง

2. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวนหลายอัตรา อัตราค่าตอบแทน 310 บาท/วัน ปฏิบัติงานที่
กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลแม่สอด
         คุณสมบัติ มีสัญชาติไทย เพศชายหรือหญิง ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลาย
สายสามัญ (ม.6) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ในระดับเดียวกัน

3. ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ทั่วไป) จำนวนหลายอัตรา อัตราค่าตอบแทน 310 บาท/วัน ปฏิบัติงานที่
กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลแม่สอด
         คุณสมบัติ มีสัญชาติไทย เพศชายหรือหญิง มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลายสายสามัญ (ม.6) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ในระดับเดียวกัน

4. ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร จำนวนหลายอัตรา อัตราค่าตอบแทน 305 บาท/วัน
          คุณสมบัติ เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

         ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30–12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00–16.30 น.) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร
         ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ล่าม) ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 27 เมษายน 2561
         ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานบริการ (ทั่วไป) และพนักงานประกอบอาหาร ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2561
         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ล่าม) ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้นล่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานบริการ (ทั่วไป) และพนักงานประกอบอาหาร ภายในวันที่ยื่นเอกสาร/หลักฐานการสมัครครบถ้วน

5. ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 6,560 บาท/เดือน ปฏิบัติงานที่
กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลแม่สอด

         คุณสมบัติ เพศชายหรือหญิง มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

         ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 27 เมษายน 2561 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น.) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้นล่าง อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด

         สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โทร. 055-543027 หรือ 055-531952 ต่อ 704 หรือสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้นล่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด และทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแม่สอด www.maesot-hospital.com ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน