ข่าวตาก  :  รองผู้ว่าตาก เป็นประธานมอบรถจักรยานพระราชทาน 106 คัน

         วันนี้ 12 กุมภาพันธ์ 2559 (เวลา 09.00 น.) นายวสันต์ ชำนาญจุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานมอบรถจักรยานพระราชทานจำนวน 106 คัน ให้แก่เด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาสที่เรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดตาก ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดตาก

         เนื่องด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชปณิธานที่จะพระราชทานจักรยานให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาส และมีความจำเป็นต้องใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางไปเรียนหนังสือของจังหวัดตาก นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงพระเมตตาห่วงใยเด็กนักเรียนที่อยู่ห่างไกลให้มีจักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วในการเดินทาง เพื่อให้เด็กนักเรียนมีเวลาเรียนหนังสือเพิ่มเป็นการพัฒนาคุณภาพ และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

รองผู้ว่าตาก เป็นประธานมอบรถจักรยานพระราชทาน 106 คัน

          ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการในลักษณะจักรยานยืมเรียน เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักเรียน โดยให้จัดสรรอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยให้เด็กนักเรียนเป็นผู้ใช้จักรยานในการเดินทางมาเรียนหนังสือ จากการคัดเลือกนักเรียนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด คือ ครอบครัวยากจน บ้านอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนระยะทาง 3 กิโลเมตรขึ้นไป เป็นนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จำนวน 39 คน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จำนวน 44 คน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จำนวน 18 คน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จำนวน 5 คน รวมนักเรียนที่ได้รับรถจักรยานพระราชทาน จำนวน 106 คน

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  กรมประชาสัมพันธ์