ร่างกำหนดการพิธีเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ร่างกำหนดการพิธีเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ร่างกำหนดการพิธีเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ ๔ – ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒