ประชาสัมพันธ์  :  วิทยาลัยชุมชนตาก รับสมัครนักศึกษา ปี 2559

         ด้วยวิทยาลัยชุมชนตาก สถาบันวิทยาลัยชุมชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จะเปิดรับสมัครนักศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ระดับอนุปริญญา จำนวน 6 สาขาวิชา ณ หน่วยจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนตาก 7 แห่ง โดยจัดการศึกษาในระบบทวิภาค ใช้ระยะเวลาเรียน 2 ปีครึ่งตลอดหลักสูตร และระดับประกาศนียบัตร 1 ปี สาขาวิชาพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ณ หน่วยจัดการศึกษามูลนิธิโรงพยาบาลบ้านตาก โดยใช้ระยะเวลาเรียน 1 ปี ตลอดหลักสูตร

         ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่วิทยาลัยชุมชนตาก ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก โทรศัพท์ 055-897060-4 โทรสาร 055-897063 หรือศูนย์การเรียนรู้ทางภาษาด้วยตนเอง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีค่าธรรมเนียมการสมัคร 20 บาท หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.takcc.ac.th หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

         บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้นล่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด หรือทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแม่สอด www.maesot-hospital.comได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลแม่สอด