วิ่งมาราธอน  ครั้งที่  10  วันอาทิตย์ที่  7  กุมภาพันธ์  2559 ข่าวแม่สอด

ชมรมเดิน-วิ่งนครแม่สอด  ขอเชิญร่วมแข่งขัน

วิ่งสู่ชีวิตใหม่  อบจ.ตากคัพ  นครแม่สอดมินิมาราธอน  ครั้งที่  10”

วันอาทิตย์ที่  7  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2559

จุดเริ่มต้นและเส้นชัย  ณ  สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  เทศบาลนครแม่สอด  อ.แม่สอด  จ.ตาก

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อรณรงค์ให้เยาวชน  ประชาชน  ทุกเพศ  ทุกวัย  ประกอบกิจกรรมปฏิบัติตนสู่ชีวิตใหม่โดยการพึ่งตนเองเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและสุขภาพจิต
 2. เพื่อรณรงค์ให้เด็ก  เยาวชน  ประชาชน  ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  ป้องกันโรค  ลดความเสี่ยงอันเกิดจาก  โรคภัยเงียบ  เช่น  ความดันโลหิตสูง, โรคหัวใจ, โรคเบาหวาน, โรคเครียด, โรคภูมิแพ้, ไขมันอุดตัน  ฯลฯ  ห่างไกลอบายมุขสิ่งเสพติด
 3. เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

กำหนดการ

วันเสาร์ที่  6  กุมภาพันธ์  2559

เวลา  09.00-20.00  น.  รับสมัคร  รับเบอร์บริเวณจัดงาน  รับการตรวจสุขภาพจากคลินิคชุมชนอบอุ่น

วันอาทิตย์ที่  7  กุมภาพันธ์  2559

เวลา  04.00-06.00  น.  รับสมัคร – รับเบอร์วิ่ง  (บริเวณหน้างาน)  รับการตรวจสุขภาพ

เวลา  05.40  น.Check  in  นักวิ่งมินิมาราธอน

เวลา  05.50 น.  พิธีเปิด

เวลา  06.10  น.  ประธานปล่อยตัวนักวิ่งมินิมาราธอน

เวลา  06.15  น.  ประธานปล่อยตัวนักวิ่งเพื่อสุขภาพ  5  กม.

เวลา  07.30  น.  พิธีมอบรางวัล

 

ประเภทการแข่งขันและอัตราค่าสมัคร

1.วิ่งมินิมาราธอนระยะทาง  12.7  กิโลเมตรทุกรุ่น  ค่าสมัคร  250  บาท  รับเสื้อ,เหรียญที่ระลึก

2.เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ  ระยะทาง  5  กิโลเมตรทุกรุ่น  ค่าสมัคร  200  บาท  รับเสื้อ,เหรียญที่ระลึก

3.เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ  ระยะทาง  5  กิโลเมตร  นักเรียนในจังหวัดตาก  อายุไม่เกิน  13  ปี  และรุ่นอายุ  14-18  ปี   ค่าสมัคร  50  บาท

รางวัลการแข่งขัน

วิ่งมินิมาราธอน  ระยะทาง  12.7  กิโลเมตร

 • ถ้วยรางวัลเกียรติยศ  OVERALL  ชาย-หญิง  (ไม่ได้รับถ้วนในกลุ่มอายุ)  จากนายณัฐวุฒิ  ทวีเกื้อกูลกิจ   นายก  อบจ.ตาก
 • ถ้วยรางวัลผู้ชนะลำดับที่  1-5  ทุกกลุ่มอายุ
 • ของที่ระลึกลำดับที่  6, 7  ทุกกลุ่มอายุ

เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ  ระยะทาง  5  กิโลเมตร

 • ถ้วยรางวัลผู้ชนะลำดับที่  1-5  ทุกกลุ่มอายุ
 • ทุนการศึกษารุ่นอายุไม่เกิน  13  ปี  อายุ  14-18  ปี  ชาย/หญิง  ลำดับที่  1-10  (1. 500   2. 400   3. 300  4-10.  200)
 • เหรียญที่ระลึกสำหรับนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน  900  คนแรกที่เข้าเส้นชัย
 • เกียรติบัตรสำหรับนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่เข้าเส้นชัย

รางวัลพิเศษ

 • โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมตั้งแต่  100  คนขึ้นไปรับทุนการศึกษา  (1,000  บาท)  และเกียรติบัตรโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
 • โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมมากอันดับที่  1-3  รับทุนการศึกษาพร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร  (4,000-3,000-1,000)  (ต้องสมัครพร้อมกัน)
 • โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมตั้งแต่  50  คนขึ้นไป  รับเกียรติบัตรโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

การบริการ

 1. ตรวจสุขภาพจากคลินิคชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอด
 2. จุดให้น้ำทุกระยะ  5  กม.  หรือตามความเหมาะสม
 3. เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร  อำนวยความสะดวกตลอดเส้นทาง
 4. รถพยาบาลติดตามขบวนนักวิ่งตลอดจนสิ้นสุดการแข่งขัน
 5. ที่พักฟรี  โปรดนำเครื่องนอนมาเอง
 6. อาหาร-เครื่องดื่ม  ณ  บริเวณงาน

สถานที่จำหน่ายบัตรรับสมัคร

สมัครได้ที่บริเวณหน้างานพร้อมรับเบอร์วิ่ง

วันเสาร์ที่  6  กุมภาพันธ์  2559         ตั้งแต่เวลา  09.00-20.00  น.

วันอาทิตย์ที่  7  กุมภาพันธ์  2559     ตั้งแต่เวลา  04.00-06.00  น.

ที่ติดต่อสอบถาม

คุณชิด  ขันแก้ว  081-0449203

คุณธีรพร  (ครูแอ้ว)  087-2020068

คุณเวชวรรณ  081-5337033

 

ขอขอบคุณข้อมูล  :  forrunnersmag.com

ขอขอบคุณรูปภาพ  :  Manager.co.th