ข่าวแม่สอด : สนามบินแม่สอดเปิดให้บริการเทอร์มินัลหลังใหม่ในปี 2561 นี้

      โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายสนามบินแม่สอด จังหวัดตาก เร็วกว่าแผน เตรียมเปิดให้บริการเทอร์มินัลหลังใหม่ในปี 2561 นี้ 

       นายจรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เปิดเผยถึงความก้าวหน้า โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานแม่สอด ซึ่งมีความก้าวหน้ากว่าแผนงาน ทั้งนี้ ได้ประชุมหารือเพื่อรับทราบปัญหา และเตรียมความพร้อมในด้านอุปกรณ์และบุคลากร เพื่อรองรับการเปิดให้บริการของอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ภายในปี 2561

      โดยโครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานแม่สอดประกอบไปด้วย  
– งานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่พร้อมอาคารประกอบ ขนาด 12,000 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 600 คนต่อชั่วโมง หรือ 1.7 ล้านคนต่อปี เริ่มดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาเมื่อเดือนพฤษภาคม 2559 กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 900 วัน งบประมาณทั้งสิ้น 447,600,000 บาท (สี่ร้อยสี่สิบเจ็ดล้านหกแสนบาทถ้วน) ปัจจุบันมีการดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2560 คิดเป็น 86.65% ของปริมาณงานทั้งหมด เร็วกว่าแผนงานที่วางไว้ 5.340%

– งานก่อสร้างทางขับ ลานจอดอากาศยาน และเสริมผิวทางวิ่งเดิม จากเดิมสามารถจอดอากาศยานขนาด ATR72 ได้จำนวน 2 ลำ ในเวลาเดียวกันขยายเพิ่มขึ้นเป็นจอด B737 จำนวน 4 ลำในเวลาเดียวกัน เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนเมษายน 2559 กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 700 วัน งบประมาณทั้งสิ้น 297,000,000 บาท (สองร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) ซึ่งปัจจุบันมีการดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเดือนมกราคม 2561 คิดเป็น 82.66% ของปริมาณงานทั้งหมด

– งานก่อสร้างต่อเติมความยาวทาง เพื่อใช้รองรับอากาศยาน B737 ให้ขึ้น-ลงได้ จากเดิมทางวิ่งมีขนาด 30 x 1,500 เมตร ให้เป็นขนาด 45 x 2,100 เมตร เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนมีนาคม 2560 งบประมาณทั้งสิ้น 368,723,100 บาท (สามร้อยหกสิบแปดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก MGR Online