ข่าวแม่สอด  : สภาอุตสาหกรรมตากประชุม รับทราบนโยบาย อุตสาหกรรม 4.0

สภาอุตสาหกรรมตากประชุม รับทราบนโยบาย อุตสาหกรรม 4.0

สภาอุตสาหกรรมตากประชุม รับทราบนโยบาย อุตสาหกรรม 4.0
ในเป็นรูปแบบของการทำงานอย่างชาญฉลาด (smart)

      นายชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ ประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม คณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก และสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ที่ ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมี นายธวัชชัย ชิดชาญกิจ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมตาก ทำหน้าที่เลขาฯในที่ประชุม ซึ่งมี คณะที่ปรึกษาฯ , คณะกรรมการฯ และสมาชิกฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน กว่า 70 คน

       โดยที่ประชุมได้รับเกียรติจาก นางพัชรี ใบยา อุตสาหกรรมจังหวัดตาก พร้อมด้วย นายวิเชียร เจริญธีรบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายโรงงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ได้มาประชาสัมพันธ์ เน้นในการขับเคลื่อนนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 ในเป็นรูปแบบของการทำงานอย่างชาญฉลาด (smart) โดยการนำข้อมูลที่หลากหลายมาผสมผสานเพื่อให้เกิดการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และทันเวลา ทั้งในรูปแบบการจัดการด้วยมนุษย์ และการจัดการด้วยระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ พร้อมทั้งชี้แจงพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) (ฉบับที่ 3) ฉบับแก้ไข พ.ศ.2562 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 และจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือในวันที่ 27 ตุลาคม 2562 การประชุมครั้งนี้ที่ประชุมได้รายงานข้อมูลการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดตาก อีกทั้งได้ชี้แจงรับทราบการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในรอบเดือนที่ผ่านมา และสรุปผลการประชุมร่วมกับภาครัฐเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่ผ่านมา เพื่อแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม และการมอบหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากในรอบเดือนที่ผ่านมา รวมทั้งการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านต่างๆ ให้กับสมาชิก โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานต่างด้าว และพร้อมทั้งชี้แจงพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 พ.ศ.2562 เพื่อให้ผู้ประกอบการใช้แรงงานต่างด้าวถูกต้องตามกฎหมาย ตามนโยบายของรัฐบาลรณรงค์ป้องกันการลักลอบจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้าทำงานรวมทั้งร่วมกันต่อต้าน และการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การต่อต้านการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ และการรณรงค์ไม่ให้มีการใช้แรงงานเด็กโดยเด็ดขาด

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS