ข่าวแม่สอด : สภาเทศบาลนครแม่สอด จัดกิจกรรมเข้าแถวยืนตรงเคารพธงไตรรงค์

        พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระราชทานธงชาติไทย- ธงไตรรงค์ ครบรอบ 100 ปี (พ.ศ.2460-2560) -สภาเทศบาลนครแม่สอด จัดกิจกรรม เข้าแถวยืนตรง เคารพธงไตรรงค์

        เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.นายกฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อมคณะผู้บริหาร รองนายกเทศมนตรี ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ ปวงละคร –นายกุล เครือวีระ-นายบรรเจิด ลาวัณย์รัตนากุล-นายถิระยุทธ ฉันติกุล พร้อมนายสมจิต รุ่งจำรัสรัศมี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ เลขานุการนายกเทศมนตรี – สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด (สท.) -ผู้อำนวยการกองต่างๆ-หัวหน้าส่วนการงาน-ข้าราชการ-พนักงาน- ร่วมกันเข้าแถวยืนตรงเคารพธงชาติ เนื่องในโอกาสในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันครบ 100 ปี (พ.ศ.2460-2560) ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ได้พระราชทานธงชาติไทย- ธงไตรรงค์ ครบรอบ 100 ปี โดยมีการร่วมร้องเพลงชาติไทย ที่บริเวณเสาธง หน้าสำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ตามนโยบายรัฐบาลที่ในวันนี้ให้หน่วยงานราชการ-ภาครัฐ-เอกชน กลุ่มพลังมวลชน ประชาชนคนไทยได้ร่วมกัน เคารพธงชาติ 100 ปี (พ.ศ.2460-2560) ที่รัชกาลที่ 6 ทรงพระราชทานให้ปวงชนชาวไทย

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS