วันนี้  (31 มี.ค.59)  ที่ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตาก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก จัดประชุมโครงการ “สร้างชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ สร้างวิถีไทยสามัคคี” โดยเครือข่ายอาสาสมัครชุมชนทุกอำเภอเข้าร่วมประชุมฯ โครงการดังกล่าวเป็นการทำงานร่วมกันของ 3 หน่วยงาน ได้แก่ อำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และองค์กรปกครองท้องถิ่น มีเป้าหมายเพื่อสร้างชุมชน/หมู่บ้านให้เข้มแข็ง ประชาชนมีความรักสามัคคี มีจิตสำนึกสาธารณะ รวมทั้งนำกลไกประชารัฐมาเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่ผ่านกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ เพื่อฟื้นฟูวิถีชุมชน เน้นการทำงานในรูปแบบประชารัฐ ที่ประชาชนได้ร่วมคิด ร่วมทำร่วมตัดสินใจ เพื่อจัดทำแผน/กิจกรรมเกื้อกูล 6 ด้าน ดังนี้ 1. กิจกรรมลงแขก เช่น การปรับปรุงซ่อมสร้าง ทำความสะอาดสถานที่ส่วนรวม 2. กิจกรรมลงคลอง เช่น การบำรุงรักษาแหล่งน้ำ การขุดลอกคูคลอง กำจัดผักตบชวา 3.กิจกรรมถนนสวย 4.กิจกรรมหน้าบ้านหน้ามอง 5.กิจกรรมแยกขยะ และ 6.กิจกรรมครัวชุมชน เช่น การปลูกพืชผักสวนครัวแลกเปลี่ยนในชุมชนสร้างรายได้ เป็นต้น โดยมีผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) เป็นแกนหลัก ร่วมกับ คณะกรรมการหมู่บ้าน และกลุ่มองค์กรอาสาสมัครในชุมชนร่วมดำเนินการ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก จัดประชุมโครงการร่วม 3 หน่วยงาน

         ทั้งนี้การดำเนิน “โครงการสร้างชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ สร้างวิถีไทยสามัคคี” จะเป็นการสร้างกระแสและแบบอย่างที่ดีในการทำงานเพื่อส่วนรวมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งอันเกิดจากความร่วมมือของภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากจุดเล็กในชุมชน/หมู่บ้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมต่อไป.

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  กรมประชาสัมพันธ์