วันนี้ (4 มีนาคม 2559 ) ที่ห้องเวียงวัง โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อำเภอเมือง จังหวัดตาก นายวสันต์ ชำนาญจุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาจัดการศึกษาของจังหวัดตาก เพื่อมีงานทำ ตามแนวทางจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 23 รองรับการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีตัวแทนจากหน่วยงานส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา นักวิชาการ ผู้สนใจ เข้าร่วมเสวนา จำนวน 80 คน

         การจัดเสวนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวทางการบริหารจัดการทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 23 และเพื่อหาความร่วมมือในการเข้ามามีส่วนจัดและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ เน้นทักษะที่มีความสำคัญ คือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) เป็นการเตรียมผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน ใช้หลักสูตรและสื่อภาษาต่างประเทศ สนับสนุนการฝึกงานบริษัทต่างประเทศ ยกระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษ ทั้งนี้กระบวนการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 23 จะนำไปสู่เป้าหมายและวิธีการใหม่ของการจัดการศึกษาที่เป็น การศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน บรรลุตามนโยบายและยุทะศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีเป้าหมายให้ รู้เขา รู้เรา เท่าทัน เพื่อแข่งขันได้ในเวทีโลก

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก