img_2007

สำนักอนามัย เดินทางมาศึกษาดูงาน รพ.แม่สอด

         เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมเพชรชมพู ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด นายแพทย์ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลแม่สอด พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอด ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานทีมสหวิชาชีพจากสำนักอนามัย จำนวน 120 คน ได้เดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ งานด้านนโยบายการจัดระบบบริการ องค์กรคุณธรรม ระบบ IT เพื่อการบริการ และระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติด้วยโรงพยาบาลแม่สอด มีนโยบายและประสบการณ์การดำเนินการองค์กรคุณธรรม การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับบริการ เป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียน การดำเนินโครงการศูนย์ข้อมูลโรคติดต่อชาวต่างชาติบริเวณชายแดนไทย-เมียนมาร์ ตลอดจนมีแผนการตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาติ

         นอกจากการรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์และนโยบายการจัดระบบบริการ ของโรงพยาบาลแม่สอดแล้ว ยังมีการเยี่ยมชมสถานที่ภายในหน่วยงาน ทั้งแผนกผู้ป่วยนอก ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ โครงการศูนย์ข้อมูลโรคติดต่อชาวต่างชาติฯ ซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้สำนักอนามัยจะนำไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบบริการต่อไป

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลแม่สอด
19 ธันวาคม 59