งานอนามัยแม่และเด็ก ขอเชิญร่วมกิจกรรม
“อุ๊ปัตตะก่า ประเพณีท้องถิ่น ผู้สูงวัยสืบสาน ลูกหลานสืบต่อ”

         ด้วยชมรมมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก โรงพยาบาลแม่สอด ร่วมกับเครือข่าย 20 ชุมชน ได้จัดกิจกรรม “อุ๊ปัตตะก่า ประเพณีท้องถิ่น ผู้สูงวัยสืบสาน ลูกหลานสืบต่อ”

         ในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ  ที่ทำการชมรมผู้สูงอายุชุมชนวัดหลวง

         โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น โดยผู้สูงอายุในชุมชนเป็นแกนนำ ให้ลูกหลานสืบสานต่อกิจกรรมดังกล่าว ประกอบไปด้วย การแสดงจากนักเรียนศูนย์นานาชาติ “ซอ” วิชาการความรู้ทันตสุขภาพในชุมชน โดยกลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลแม่สอด พิธีเปิดป้ายชมรมมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กชุมชนวัดหลวง โดยนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานในพิธี ปราชญ์ชาวบ้าน “เล่าประวัติประเพณีอุ๊ปัตตะก่า” การออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัย และร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ตามประเพณีอุ๊ปัตตะก่า
ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลแม่สอด โทร.055-531224, 055-531229 และ 055-531990 ต่อ 1785, 1800 ได้ในวันเละเวลาราชการ

จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยกัน

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลแม่สอด
25 กรกฎาคม 2560