ข่าวแม่สอด: เทศบาลนครแม่สอดจัดแถลงข่าวการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

เทศบาลนครแม่สอดจัดแถลงข่าวการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

10 เมษายน 2562 ดร.เทอดเกียรติ   ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ประธานการแถลงข่าวการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมเพชรภูมิปัญญา อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชน เทศบาลนครแม่สอด

      ดร.เทอดเกียรติ กล่าวว่าประเพณีสงกรานต์ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ เป็นประเพณีที่งดงามแสดงออกถึงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของไทย โดยมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา มีการทำบุญตักบาตร การถวายเครื่องสักการะ การสรงน้ำพระพุทธรูปและพระสงฆ์การรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ การก่อเจดีย์ทราย และการละเล่นพื้นบ้าน ถือได้ว่าประเพณีสงกรานต์เป็นประเพณีที่ทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ตลอดจนเป็นการสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชน ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุและประเพณีอันดีงามของไทย

      นายภิรมณ์ ทองคุ้ม รองนายกกล่าวว่าเทศบาลนครแม่สอด กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่น เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลนครแม่สอด และอำเภอใกล้เคียง ได้มีโอกาสร่วมสนุกสนานรื่นเริงในงานประเพณีสงกรานต์ เพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวของอำเภอแม่สอดและอำเภอใกล้เคียง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นให้คงอยู่

      เทศบาลนครแม่สอดได้มีการจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์โดยกิจกรรมดังกล่าวประกอบไปด้วยการประกวดวงดนตรี การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ประเภทประชาชน การประกวดไก่พันธุ์ไทยสวยงาม การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ประเภทเยาวชน จากตัวแทน 20 ชุมชน ในเขตเทศบาลนครแม่สอด การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งล้านนา ธวัช เมืองเถิน การแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง การประกวดก่อเจดีย์ทราย, การประกวดตีกลองพื้นเมือง,การประกวดฟ้อนเจิง, การประกวดดนตรีพื้นเมืองจากตัวแทน 20 ชุมชน ในเขตเทศบาลนครแม่สอด พิธีทางศาสนา และกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

      13 เมษายน 2562 พิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 เชิญชมขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ “เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ Amazing Songkran 2019 @Tak ศรัทธาสองแผ่นดิน”โดย ททท. ร่วมกับ จังหวัดตาก /เทศบาลนครแม่สอด/อำเภอแม่สอด/เทศบาลตำบลท่าสายลวดโดยตั้งขบวน ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอดเคลื่อนขบวนไปตามเส้นทางที่กำหนดรอบตลาดแม่สอดและไปสิ้นสุด ณ สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช การแสดงคอนเสิร์ต Big Ass สนับสนุนโดย ททท. การแสดงคอนเสิร์ต หญิงลี ศรีจุมพล สนับสนุนโดย ททท. และการแสดงคอนเสิร์ต DM4 (ศิลปินเมียนมาร์) และกิจกรรมอีกมากมายในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ที่จะถึงนี้

       16 เมษายน 2562 เชิญชมขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ ของหัววัดต่าง ๆในเขตเทศบาลนครแม่สอด โดยตั้งขบวน ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคมเคลื่อนขบวนไปตามเส้นทางที่กำหนดรอบตลาดแม่สอดและไปสิ้นสุด ณ สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด

      สำหรับประเพณีสงกรานต์ของชาวเทศบาลนครแม่สอดนั้น ถือว่าเป็นประเพณีท้องถิ่น ที่มีการอนุรักษ์มาเป็นเวลาช้านานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน แสดงถึงวิถีชีวิตของชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชน แสดงให้เห็นถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และความสามัคคีของคนในชุมชนท่องเที่ยวเทศกาล”ท่องเที่ยวปลอดภัย” ใส่ใจนักท่องเที่ยวแม่สอดมีมากกว่าที่คิด
นายเศรษฐชาติ แหงมงาม นสพ.ปิงเมย รายงาน