ข่าวแม่สอด : เทศบาลนครแม่สอดจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

เทศบาลนครแม่สอดจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

      25 มีนาคม 2562 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอด ประธานในพิธีโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 และมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียน ที่จบหลักสูตรการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ปีการศึกษา 2561 และแสดงความยินดีให้โอวาท คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

 

      นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ หริรักษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ประธานกล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน และนำคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดและคณะผู้ทรงคุณวุฒิศิษย์เก่าดีเด่นเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯโดยมีโรงเรียนในสังกัดประกอบด้วยโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ และโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส เข้าร่วมพิธีรับมอบอย่างพร้อมเพียงกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะครู นักเรียนรุ่นน้อง และนักเรียนที่จบการศึกษา เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนัก และมีความรัก ภูมิใจในสถาบันที่ตนเองศึกษาอยู่ณ ศูนย์กลางการแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว(OTOP) เทศบาลนครแม่สอด


       ดร.เทอดเกียรติ ชิยสรนันท์ นายกเทศบาลนครแม่สอด กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน และขอแสดงความชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับนักเรียนชั้น ม.3 และชั้น ม.6 ทุกคน ที่ได้เพียรพยายามเอาใจใส่ในการศึกษาและเล่าเรียน จนสามารถสำเร็จการศึกษาตามที่มุ่งหมาย ความสำเร็จของนักเรียนในวันนี้ เป็นความปิติของหลายฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือตัวของนักเรียนเอง บิดามารดา ตลอดจนครู อาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ การศึกษานั้นถือว่าเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดต่อการพัฒนาประ เทศชาติ ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน เพราะเป้าหมายของการศึกษาก็คือ การปลูกฝังให้คนในชาติมีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม ขอให้นักเรียนได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ จากโรงเรียนแห่งนี้ไปพัฒนาตนเอง สังคม ประเทศชาติ ให้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าสืบต่อไปและขอให้นักเรียนยึดหลักธรรมในการดำรงชีวิต ด้วยหลักธรรมอิทธิบาท 4″ เป็นแนวทางการเรียน การทำงาน ให้ประสบความสำเร็จ อันประกอบด้วยแนวปฏิบัติ 4 ข้อ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ดังนั้น “อิทธิบาท 4” จึงมีความหมายกับคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการจะเดินทางไปในสู่ความสำเร็จในชีวิตและการงาน

ภาพ ข่าว/นายเศรษฐชาติ แหงมงาม งานประชาสัมพันธ์สถานศึกษา รายงาน