ข่าวแม่สอด : เทศบาลนครแม่สอด ดำเนินงานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-ผู้พิการ ประจำเดือนมีนาคม

เทศบาลนครแม่สอด ดำเนินงานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-ผู้พิการ ประจำเดือนมีนาคม

เทศบาลนครแม่สอด ดำเนินงานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจำเดือนมีนาคม 2562

          ด้วยเทศบาลนครแม่สอด กองสวัสดิการสังคม ได้กำหนดจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน มีนาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่  6   มีนาคม 2562   ตามแผนการจ่ายเบี้ยยังชีพ ฯ ดังนี้

1.เวลา 08.30 น. – 10.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ได้แก่ ชุมชนแม่สอดวิลล่า, ชุมชนบ้านเหนือฯ, ชุมชนร่วมแรง,ชุมชนสันต้นปิน (เขต 1, 2)

2.เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ได้แก่ ชุมชนดอนไชย,ชุมชนวัดหลวง,ชุมชนอิสลาม, ชุมชนจ๊อกจอฯ,ชุมชนมณีไพรสณฑ์,ชุมชนปู่แดง (เขต 1,2,3,4)

3.เวลา 13.00 น. – 14.00 น ณ ศูนย์กลางการแสดงสินค้าฯ (OTOP) ได้แก่ ชุมชนสักทอง, ชุมชนตาลเดี่ยว, ชุมชนชุมพล, ชุมชนร่วมใจ,ชุมชนประชารักษ์, ชุมชนบัวคูณ, ชุมชนสองแคว 1,ชุมชนสองแคว 2,ชุมชนอินทรคีรี, ชุมชนบ้านทุ่ง (เขต 1, 3,4)

        หากท่านมารับเบี้ยยังชีพด้วยตนเองไม่ได้  สามารถมอบฉันทะผู้มารับแทน  โดยถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ อย่างละ 1 ชุด พร้อมลงลายมือชื่อและรับรองสำเนาถูกต้อง สามารถยื่นได้ ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครแม่สอด

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก maesotsociety