ข่าวแม่สอด : เทศบาลนครแม่สอด ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 62

เทศบาลนครแม่สอด ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 62

เทศบาลนครแม่สอด กำหนดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562

       เมื่อวันพุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอด (ชั้น 4) สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด ได้กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562

      นายอิงครัตน์ ตันติพงษ์ศานติ ประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาเทศบาล และว่าที่พันตรีธีรยุทธ วุฒิอรรถสาร รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาล โดย ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้มอบหมายให้ นายบรรเจิด ลาวัณย์รัตนากุล นายถิรยุทธ ฉันติกุล และนายภิรมย์ ทองคุ้ม รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลนครแม่สอด เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งมีระเบียบว่าระการประชุมว่าด้วยเรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย การต่อเติมพื้นที่สำหรับพระสงฆ์ภายในสุสานหลวง การก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู โครงการปรับปรุงอุทยานการเรียนรู้ และอื่นๆ

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก maesotsociety