ประชาสัมพันธ์  :  เทศบาลฯ 5 ประกาศรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4 ปี 2561

         โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประกาศรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 055-531524 ในเวลาราชการ   www.stmaesod.com/2014/