วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562  เวลา 14.00 น.

          นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานเปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล (ศาลเจ้า) ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตากโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562และสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชปณิธานพระราชดำริพระบรมราโชวาทหรือพระราชกรณียกิจ ในโครงการฯ มีการจัดหน่วยกิจกรรมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม 2562. ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2563. โดยวันนี้ได้เปิดให้บริการประชาชน. กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ประกอบด้วยการให้บริการ 4 ด้านดังนี้ 1. บริการแพทย์ทั่วไป 2. บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ 3.บริการตรวจตา 4.บริการสุขภาพจิตเคลื่อนที่ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก, โรงพยาบาลแม่สอด, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด, และกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สอด