โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุร้ายภายในเรือนจำ
กรณีสถานการณ์เกิดอัคคีภัย เรือนจำอำเภอแม่สอด

โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุร้ายภายในเรือนจำ

      วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอด ให้หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด จัดโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุร้ายภายในเรือนจำ กรณีสถานการณ์เกิดอัคคีภัย   ณ เรือนจำอำเภอแม่สอด ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอัคคีภัยในเรือนจำ  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ได้มีความรู้ ตลอดจนทักษะในการควบคุมต้นเพลิง และดูแลผู้ต้องขังในเบื้องต้น โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด เป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อมสาธิตการใช้อุปกรณ์ระงับเหตุและดับเพลิง

      โดยการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุร้ายภายในเรือนจำครั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้ และปฏิบัติจริงให้มีความชำนาญ สามารถควบคุมเหตุได้ หากเกิดเหตุการณ์จริง พร้อมมีการประสานขอกำลังรถดับเพลิง การควบคุมผู้ต้องขัง ในขณะเกิดสถานการณ์ชุลมุน หรือ การเคลื่อนย้ายอพยพ ไปอยู่ในที่ปลอดภัย โดยให้เจ้าหน้าที่ได้รับการเรียนรู้และปฏิบัติจริง ในการระงับเหตุเพลิงไหม้ เบื้องต้นอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ.