AEC อาเซียน NEWS…ตาก-สร้างกำแพงริมแม่น้ำเมย ชายแดนแม่สอด

         เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 ที่บริเวณริมแม่น้ำเมยชายแดนไทย-เมียนม่าร์ ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก ได้มีการก่อสร้างโครงการพัฒนาริมแม่น้ำเมย ในโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนชายแดน โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย โครงการนี้ชื่อ “โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนชายแดนแม่สอดจังหวัดตาก” โดย ใช้งบประมาณ 132,292,800 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบแปดล้านสองแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาท) เป็นโครงการก่อสร้างถนนเลียบแม่น้ำเมยช่วงที่ 1 และ 2 ก่อสร้างอาคารชลศาสตร์และอาคารประตูระบายน้ำ เริ่มโครงการเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 และจะไปสิ้นสุดโครงการในวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยใช้ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 750 วัน

โครงการพัฒนาริมแม่น้ำเมย ก่อสร้างกำแพงชายแดนแม่สอด

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  AEC  อาเซียน  NEWS