ข่าวแม่สอด : โรงพยาบาลแม่สอด รับคณะศึกษาดูงานจาก สสจ.เชียงราย

โรงพยาบาลแม่สอด รับคณะศึกษาดูงานจาก สสจ.เชียงราย

       เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมรัตนมณี ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  6 รอบ พระชนมพรรษา รพ.แม่สอด นพ.พิสิฐ ลิมปธนโชติ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ และสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน  จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จำนวน 22 ท่าน ในการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางการจัดบริการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

       ทั้งนี้ การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ สืบเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งมั่นพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน  ซึ่งจังหวัดตาก เป็น 1 ใน 10 ของการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ส่งผลให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงาน อย่างเสรี แรงงานไทยและแรงงานต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย อาจประสบอันตรายจากการทำงาน และกลุ่มแรงงานได้รับการขึ้นทะเบียนควรได้รับการดูแลสุขภาพด้านความปลอดภัย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการจัดบริการอาชีวอนามัยและงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้กับหน่วยบริการสาธารณสุขในเขตเศรษฐกิจพิเศษทุกระดับ ตั้งแต่ โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรือหน่วยบริการปฐมภูมิ

      นอกจากได้รับฟังการบรรยายสรุปแล้ว ยังได้ลงพื้นที่บริเวณโดยรอบโรงพยาบาลแม่สอด ได้แก่  กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม งานสุขาภิบาลและเตาเผาขยะ ถือเป็นต้นแบบในการศึกษาดูงานได้เป็นอย่างดี

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลแม่สอด