ประกาศโรงพยาบาลแม่สอด

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

(โครงการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่  จังหวัดตาก)

001 002 003 004 005 006 007

           ด้วยโรงพยาบาลแม่สอด  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่  (International Emerging Infections Program หรือ IEIP)  โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ  (CDC)  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรโดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้

การรับสมัคร  

         วันเวลา  และสถานที่รับสมัครให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์  ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  ชั้น  4  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  6  รอบ  พระชนมพรรษา  โรงพยาบาลแม่สอด  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก  ตั้งแต่วันที่  15  กุมภาพันธ์  2559  ถึงวันที่  24  กุมภาพันธ์  2559  ในวันและเวลาราชการ  ภาคเช้าเวลา  08.30  น.  ถึงเวลา  12.00  น.  ภาคบ่ายเวลา  13.00  น.  ถึงเวลา  16.30  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  055-543027

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลแม่สอด