ด้วยโรงพยาบาลแม่สอด มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) สังกัดโรงพยาบาลแม่สอด ฉะนั้น อาศัยตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุง เพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริหารใน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) สังกัด โรงพยาบาลแม่สอด โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
  (1) ชื่อตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร
  อัตราว่าง 1 อัตรา
  ค่าจ้างที่จะได้รับ 300 บาท/วัน
  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานด้านโภชนาการ มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียม จัดซื้อ กำหนดรายการอาหารและปรุงอาหารให้กับผู้ป่วยพิเศษ สามัญ เฉพาะโรคและผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยาง รวมถึงการปรุงอาหารจัดเลี้ยงสำหรับใช้ในการประชุม สัมมนา อบรม ภายในหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เพศหญิง
2. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

 1. คุณสมบัติทั่วไป
  ก. คุณสมบัติทั่วไป
  (1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
  (2) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
  (3) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
  (4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
  (5) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
  (6) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
  (7) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
  (8) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
  (9) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
  (10) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
 2. กำหนดการ และวิธีการรับสมัคร

3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร

3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ จำนวน 1 รูป
ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
(๓) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ (๔) สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
(๕) สำเนาใบประกาศนียบัตรตามวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
(6) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จำนวน ๑ ฉบับ
(7) หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานเดิม (กรณีมีประสบการณ์)
** ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกฉบับ

3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครคัดเลือกต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการเข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิกหรือโมฆะสำหรับผู้นั้น

 1. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
  โรงพยาบาลแม่สอดจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่ 1 มีนาคม 2559 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น G อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด
 2. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
  สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
 3. เกณฑ์การตัดสิน
  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
 4. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
        โรงพยาบาลแม่สอดจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับคะแนนสอบ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น G อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด โดยบัญชีรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกำหนด 6 เดือน นับแต่วันที่ประกาศบัญชีรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก หรือนับแต่วันที่ประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
 5. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
  ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่โรงพยาบาลแม่สอดกำหนด

ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

(ลงชื่อ) สุชาติ พรเจริญพงศ์
(นายสุชาติ พรเจริญพงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  โรงพยาบาลแม่สอด