ข่าวแม่สอด : โรงพยาบาลแม่สอด แจ้งย้ายสถานที่ของหน่วยงาน

โรงพยาบาลแม่สอด แจ้งย้ายสถานที่ของหน่วยงาน

เรื่อง รพ.แม่สอด แจ้งย้ายสถานที่ของหน่วยงาน

         ด้วยในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์จะทำการย้ายห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา จุลทรรศน์ฯ เคมีคลินิก ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก และห้องรับตัวอย่าง ไปยังบริเวณห้องปฏิบัติการกลาง (ห้องทันตกรรมเดิม) ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด

        และขณะนี้โรงพยาบาลแม่สอดกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสถานที่และย้ายหน่วยงาน ภายในพื้นที่ของโรงพยาบาลแม่สอด ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ อาจก่อให้เกิดความสับสนต่อการมารับบริการหรือติดต่อประสานงาน จึงขอแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงสถานที่ ดังนี้

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 โรงพยาบาลแม่สอด
 13 มิถุนายน 2562