โรงพยาบาลแม่สอด เปิดโครงการเด็กแม่สอดปลอดโรคฟันผุ  เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดี

ข่าวแม่สอด  :  โรงพยาบาลแม่สอด เปิดโครงการเด็กแม่สอดปลอดโรคฟันผุ  เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดี

          เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมมรกต ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด นายแพทย์สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด เป็นประธานเปิดโครงการเด็กแม่สอดปลอดฟันผุ เนื่องจากปัญหาสุขภาพช่องปากเป็นปัญหาที่มีความสำคัญและมีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หากไม่มีการกระตุ้นให้เด็กเกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพช่องปากของตนเอง จะทำให้เกิดปัญหาสุขภาพช่องปากรุนแรงมากขึ้น ในวันนี้ได้มีครูอนามัย จากโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่อำเภอแม่สอด มาร่วมอบรมจำนวนกว่า 60 คน

          ทันตแพทย์หญิง วรกัญญา กรินทราทันต์ หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลแม่สอด กล่าวว่า ฟันและอวัยวะภายในช่องปากเป็นด่านแรกของระบบย่อยอาหารของร่างกาย ที่จะส่งเสริมให้ร่างกายแข็งแรงและเจริญเติบโตตามวัยได้อย่างสมบูรณ์ หากปราศจากฟันแล้วการบดเคี้ยวอาหารก็จะทำได้ยากขึ้น ปัจจุบันการบริโภคของเด็กไทยนั้น ส่วนใหญ่นิยมบริโภคน้ำอัดลม ขนมกรุบกรอบกันมากขึ้น เป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการเกิดฟันผุ ร่วมกับการที่เด็กยังขาดความรู้และความตระหนักที่จะดูแลสุขภาพช่องปากของตนเอง จึงส่งผลให้เกิดโรคฟันผุและเหงือกอักเสบ

         นายแพทย์สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด กล่าวว่า จากการตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนประถมศึกษาอำเภอแม่สอด ในปี 2558 พบว่าอัตราการเกิดฟันผุในเด็กนักเรียนประถมศึกษาอยู่ในอัตราที่สูงถึงร้อยละ 36 ซึ่งสาเหตุมาจากการบริโภคของเด็กส่วนใหญ่นิยมบริโภคน้ำอัดลม ขนมกรุบกรอบกันมากขึ้น ตามกระแสนิยม ซึ่งเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการเกิดฟันผุ ฉะนั้นครูอนามัยคือผู้มีส่วนสร้างเสริมสุขภาพช่องปากของเด็กวัยเรียน โรงพยาบาลแม่สอดจึงได้จัดอบรมเพิ่มความรู้ให้แก่ครูอนามัย เพื่อให้สามารถตรวจช่องปากเพื่อคัดกรองเบื้องต้น และส่งต่อนักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพช่องปากให้ได้รับการรักษาที่เหมาะสม เพื่อให้เด็กแม่สอดมีสุขภาพช่องปากที่ดีต่อไปในอนาคต
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลแม่สอด