ข่าวแม่สอด : ไทย-เมียนมา จัดประชุมคณะทำงานเสริมสร้างความสัมพันธ์

     ไทย-เมียนมา(ตาก – เมียวดี) จัดประชุมคณะทำงานเสริมสร้างความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City )ครั้งที่ 2/2560

       เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ที่ ห้องประชุมร้าน City Home อำเภอเมืองเมียวดี จังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานร่วมกับนายอูทูหลิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดเมียว กล่าวเปิดการประชุมคณะทำงานเสริมสร้างความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ระหว่าง จังหวัดตากและจังหวัดเมียวดี ครั้งที่ 2/2560 โดยได้มอบหมายให้ นายสุทธา สายวาณิช ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธานคณะทำงานฯจังหวัดตาก กับ อูเทจ่อ รองผู้วาราชการจังหวัดเมียวดี ประธานคณะทำงานฯจังหวัดเมียวดี ดำเนินการประชุมคณะทำงานฯของทั้งสองฝ่ายเพื่อร่วมหารือถึงการกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกัน โดยครั้งนี้ทางจังหวัดเมียวดีเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

       สำหรับข้อหารือในที่ประชุมของฝ่ายจังหวัดตาก ประกอบด้วย การหารือเพื่อหาแนวทางการพิจารณาการขยายพื้นที่การใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราว(Temporary Border Pass) กรณีการท่องเที่ยว 1 วัน(ไม่ค้างคืน) โครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้แก่แรงงานชาวเมียนมา ในพื้นที่จังหวัดตากและจังหวัดเมียวดีคณะทำงานเสริมสร้างความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ระหว่างจังหวัดตากและจังหวัดเมียวดี

ในส่วนข้อหารือของฝ่ายจังหวัดเมียวดี ประกอบด้วย การส่งสินค้าออกไปยังประเทศเมียนมา โดยใช้ข้อตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) ผ่านสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา การตรวจสอบคุณภาพสินค้าส่งออกประเภทผักและผลไม้ของไทย การขอเปลี่ยนแปลงห้วงเวลาในการนำเข้าข้าวโพดและพิจารณาการเพิ่มโควตาการนำเข้าผลผลิตทางการเกษตรของประเทศเมียนมาในระบบสหกรณ์มายังประเทศไทย แนวทางการส่งออกสินค้าผ่านแดน ประเภท กระเทียม ถั่ว หรืออื่นๆ ไปยังประเทศมาเลเซีย หรือประเทศสิงคโปร์ผ่านประเทศไทย การแจ้งเหตุ กรณี ไฟส่องสว่างบนสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมามีปัญหา ความร่วมมือในการรักษาความสะอาดบริเวณสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของทั้งสองประเทศ ความร่วมมือด้านกีฬาระหว่างจังหวัดตากและจังหวัดเมียวดี การดำเนินธุรกรรมทางการเงินของนักธุรกิจเมียนมา กรณี การถูกปิดบัญชีธนาคารไทยของผู้ประกอบการชาวเมียนมา และการใช้หนังสือเดินทาง (Passport) ในการเข้าสู่พื้นที่จังหวัดตากโดยไม่มีการตรวจลงตรา (Visa)

       อย่างไรก็ตาม การประชุมคณะทำงานฯดังกล่าวจะเป็นกลไกการหารือที่สำคัญในการกำหนดทิศทางการดำเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือในทุกมิติอันจะส่งผลสู่สร้างความเข้มเเข็งทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS