ข่าวประชาสัมพันธ์  :  รพ.แม่สอด รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

         ด้วยโรงพยาบาลแม่สอดมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) สังกัดโรงพยาบาลแม่สอด โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (ปวช.) จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 6,740 บาท/เดือน ปฏิบัติงานที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองแม่สอด
คุณสมบัติ เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2. ตำแหน่งพนักงานบริการ (ล่าม) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 6,560 บาท/เดือน ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
คุณสมบัติ เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานหรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลายสามัญ (ม.6) หรือเทียบเท่า มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาพม่า ภาษากระเหรี่ยง

3. ตำแหน่งพนักงานบริการ (ขับรถยนต์) จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 7,000 บาท/เดือน ปฏิบัติงานที่งานยานพาหนะ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
คุณสมบัติ เป็นผู้มีสัญชาติไทย เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 25-45 ปี ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
หรือตอนปลายสามัญ (ม.6) หรือเทียบเท่า ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ ตามกฎหมาย ตาไม่บอดสี ไม่มีโรคประจำตัว ไม่ติดยาเสพติด

4. ตำแหน่งผ่าและรักษาศพ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 6,560 บาท/เดือน ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก
คุณสมบัติ เป็นผู้มีสัญชาติไทย เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

5. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 6,560 บาท/เดือน ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานทันตกรรม
คุณสมบัติ เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 18-25 ปี ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสามัญ (ม.6)

6. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 6,560 บาท/เดือน ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานโภชนศาสตร์
คุณสมบัติ เป็นผู้มีสัญชาติไทย เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

7. ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 6,560 บาท/เดือน ปฏิบัติงานที่ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย กลุ่มการพยาบาล
คุณสมบัติ เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

         ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น.) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการรับสมัครประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้นล่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด

         สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 055-543027, 055-542337 ต่อ 704 หรือสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้นล่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด หรือทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแม่สอด www.maesot-hospital.com ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 
จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน
งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลแม่สอด