ข่าวเมืองตาก : 3 องค์กรหลัก จ.ตาก ประกาศจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน

      3 องค์กรหลักจังหวัดตาก ประกาศจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.ตาก) ประกอบด้วย หอการค้าจังหวัดตาก , สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก และ ชมรมธนาคารจังหวัดตาก ทั้ง 3 องค์กรลงนามบันทึกความตกลง (MOU) ร่วมกันจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.ตาก) ขึ้น เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัดตาก ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

     การลงนามประกาศของผู้แทนภาคเอกชนทั้ง 3 สถาบันในวันนี้ประกอบด้วย 1.ประธานหอการค้าจังหวัดตาก (นายชวพันธ์ ชวเจริญพันธ์) , 2.ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก (นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ) และ 3.ประธานชมรมธนาคารจังหวัดตาก (นายปรีดา แก้วเกตุ) ลงนามประกาศจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.ตาก) โดยหมุนเวียนปรับเปลี่ยนกันเป็นประธานที่ประชุมวาระละ 4 เดือน และจัดให้มีการประชุมร่วมกันทุกๆ 2 เดือนครั้ง เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดตาก และกลุ่มจังหวัด เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ และร่วมมือกับภาครัฐ และภาคเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันทางเศรษฐกิจภาคต่างๆ ให้มีบทบาทในการส่งเสริมการผลิต การเกษตร การลงทุน การท่องเที่ยว โลจิสติกส์ และการจ้างงานภายในจังหวัดตาก ขยายศักยภาพสร้างรายได้เพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดตากให้สูงขึ้น

     ในที่ประชุมครั้งที่ 1 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ที่ประชุมได้หยิบยกประเด็นเพื่อร่วมกันผลักดันแก้ไขปัญหาอุปสรรค 3 ด้าน ประกอบด้วย 1.การบริหารจัดการ แรงงานภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะคนต่างด้าวให้เข้าถึงการประกันสุขภาพ และทำงานได้ถูกต้องตามกฎหมาย 2.การบริหารจัดการด้านพลังงานจังหวัดตาก โดยเฉพาะประเด็น การจำหน่ายแก๊สหุงต้มให้กับครัวเรือน ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายได้ 3.การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทย กับ ประเทศเมียนมา ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจสูงสุดลดปัญหาข้อจำกัดต่างๆ โดยทั้ง 3 ประเด็นดังกล่าว (กกร.ตาก) จะรวบรวมข้อเท็จจริง ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนวทางแก้ไข เสนอไปยังจังหวัดตาก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาร่วมกัน หาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์โดยรวมต่อภาคเศรษฐกิจภายในจังหวัดตากสูงสุดต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูล –ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS