เดินหน้าขุดเจาะ อุโมงค์ เส้นทาง Tollway และ รถไฟ สายตาก-แม่สอด

เดินหน้าขุดเจาะ อุโมงค์ เส้นทาง Tollway และ รถไฟ สายตาก – แม่สอด – นายกนครแม่สอด ขอบคุณ “บิ๊กตู่” และรัฐบาล ผลักดันโครงการฯ ภายใต้แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง 6 ประเทศ (GMS) 

อุโมงค์

เดินหน้าขุดเจาะ อุโมงค์ เส้นทาง Tollway และ รถไฟ สายตาก – แม่สอด – นายกนครแม่สอด ขอบคุณ “บิ๊กตู่” และรัฐบาล ผลักดันโครงการฯ ภายใต้แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง 6 ประเทศ (GMS)   

       เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก กล่าวถึงความคืบหน้าในการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด – พบพระ – แม่ระมาด)ว่าสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ได้มีหนังสือ แจ้งมายังเทศบาลนครแม่สอด ใน เรื่องการพิจารณาให้การสนับสนุนและผลักดันการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก (แม่สอด)ในการขุดเจาะ อุโมงค์ และ เส้นทาง หลวงพิเศษระหว่างเมืองสายตาก – แม่สอด รวมทั้งโครงการ รถไฟ ทางคู่เส้นทาง นครสวรรค์ – กำแพงเพชร – ตาก – แม่สอด ซึ่งทางสภาพัฒน์แจ้งว่าปัจจุบันได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เร่งรัดเข้ามาดำเนินการแล้ว และโครงการ ขุดเจาะ อุโมงค์ และการสร้างทางหลวง เส้นทาง พิเศษระหว่างเมืองสายตาก – แม่สอด กรมทางหลวง (เส้นทาง Tollway โทลเวย์ ) กำลังทำการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ของการขุดเจาะ อุโมงค์ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2563 สำหรับโครงการรถไฟทางคู่เส้นทางนครสวรรค์ – กำแพงเพชร – ตาก – แม่สอด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟรางคู่เที่ยวถนนสายเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก แนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก (East West Economic Corridor – EWEC). ภายใต้แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง 6 ประเทศ (GMS)

Read more about เดินหน้าขุดเจาะ อุโมงค์ เส้นทาง Tollway และ รถไฟ สายตาก-แม่สอด