ข่าวเมืองตาก : จังหวัดตาก ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2564

          วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ที่อาคารหอประชุมศาลากลางจังหวัดตาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
          โดยที่ประชุมได้รับทราบ ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสรุปผลการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ข้อมูลรายได้ต่อหัว ประชากรของจังหวัดตากพร้อมทั้งร่วมกันพิจารณาผลการดำเนินการด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ในด้านการสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ การปศุสัตว์ เกษตรกรรม ผลการดำเนินการ ด้านความยุติธรรมจังหวัดตาก และผลการดำเนินการด้านความมั่นคงในด้านสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านภัยพิบัติ และด้านสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อน ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาประเทศ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและชีวิติวิถีใหม่ โดยให้เร่งรัด ช่วยเหลือเยียวยาและขับเคลื่อนพื้นที่ ให้เป็นรูปธรรมและรวดเร็วทันเหตุการณ์